Inteligentný merací systém (IMS) je sofistikovaný softvérový produkt určený na zabezpečenie zberu a prenosu dát v reálnom čase. Systém získava elektrické a neelektrické fyzikálne veličiny a na základe algoritmov ich transformuje na zrozumiteľné informácie, ktoré sú prezentované vo forme tabuliek, grafov a textových zostáv. Zozbierané údaje možno spracovávať lokálne na serveri zákazníka alebo formou služby poskytovateľa riešenia.

Inteligentný merací systém (IMS) ponúka vizualizáciu preddefinovaných bilancií a trendov vývoja, čo poskytuje ucelený prehľad o meraných veličinách a stave technológie. Taktiež je možné vytvárať užívateľské reporty a analyzovať údaje, čo umožňuje identifikovať slabé miesta, predchádzať krízovým stavom a optimalizovať využívanie energie. Inteligentný merací systém (IMS) je flexibilný a prispôsobiteľný produkt, ktorý umožňuje rozšírenie o špecifické požiadavky zákazníka a tvorí podklad pre energetické audity a vyhodnocovanie GES.

Ponúkame Audit Energetickej Hospodárnosti

Znížte náklady na energiu svojej spoločnosti s dôkladným energetickým auditom. Zistite, ako efektívne šetriť energiu v budovách, procesoch a doprave. Jednoduché opatrenia, ako izolácia potrubí, môžu ušetriť vašej spoločnosti peniaze.

Zarezervujte si energetický audit ešte dnes!

Ponúkame Audit Energetickej Hospodárnosti

Znížte náklady na energiu svojej spoločnosti s dôkladným energetickým auditom. Zistite, ako efektívne šetriť energiu v budovách, procesoch a doprave. Jednoduché opatrenia, ako izolácia potrubí, môžu ušetriť vašej spoločnosti peniaze.

Zarezervujte si energetický audit ešte dnes!

Prečo je dôležitý energetický audit ?

$

Legislatívny rámec

Všetky veľké podniky musia podľa zákona NRSR podstúpiť energetický audit, ktorý stanovuje postup a obsah správy. Tento zákon sa nevzťahuje len na priemyselný a poľnohospodársky sektor, ale aj na iné odvetvia. Viac vo vyhláške č. 179/2015 MH SR.

$

Povinná pravidelnosť v zmysle zákona

Zákonom stanovené podniky musia vykonať energetický audit každé 4 roky alebo môžu zvoliť certifikovaný systém energetického alebo environmentálneho manažérstva.

$

Určené pre veľké podniky

Veľké podniky, spĺňajú kritériá ako zamestnávanie viac ako 250 ľudí, ročný obrat nad 50 mil. EUR, celková súvaha nad 43 mil. EUR, alebo majú 25% alebo viac imania kontrolované verejnými orgánmi.

Energetický manažment

Modul Energetického manažmentu predstavuje komplexný systém na meranie, sledovanie a vyhodnocovanie fyzikálnych veličín v reálnom čase. Pomocou inteligentných algoritmov dokáže porovnávať a vyhodnocovať energetickú efektívnosť prevádzok a objektov.

Okrem elektrickej energie sleduje aj spotrebu vody, tepla a ďalších neelektrických veličín, poskytuje ucelený prehľad o priebehu a vývoji spotrieb všetkých preddefinovaných meraných veličín a stavov na jednom mieste.

Modul Energetického manažmentu sa integruje s podnikovými informačnými systémami, čím prináša pridanú hodnotu v podobe komplexného systému merania, ktorý zohľadňuje všetky aspekty podnikového ekosystému.

Výhody

 • Kontinuálne meranie, sledovanie a vyhodnocovanie fyzikálnych veličín v reálnom čase
 • Komplexný náhľad na priebeh a vývoj spotrieb všetkých preddefinovaných meraných veličín a stavov
 • Zber, prenos, spracovanie a archivácia nameraných údajov o priebehoch spotreby
 • Vyhodnocovanie meraných veličín a procesov na základe zadaných kritérií
 • Identifikácia anomálií pri spotrebe
 • Prevencia pred prekročením rezervovanej kapacity
 • Identifikácia neefektívneho prevádzkovania zariadení
 • Automatická alebo manuálna regulácia procesov
 • Efektívnejšie energetické riadenie
 • Tvorba predikcií pre obchodovanie na trhu s energiami

Energetický manažment

Modul Energetického manažmentu predstavuje komplexný systém na meranie, sledovanie a vyhodnocovanie fyzikálnych veličín v reálnom čase. Pomocou inteligentných algoritmov dokáže porovnávať a vyhodnocovať energetickú efektívnosť prevádzok a objektov.

Okrem elektrickej energie sleduje aj spotrebu vody, tepla a ďalších neelektrických veličín, poskytuje ucelený prehľad o priebehu a vývoji spotrieb všetkých preddefinovaných meraných veličín a stavov na jednom mieste.

Modul Energetického manažmentu sa integruje s podnikovými informačnými systémami, čím prináša pridanú hodnotu v podobe komplexného systému merania, ktorý zohľadňuje všetky aspekty podnikového ekosystému.

Výhody

 • Kontinuálne meranie, sledovanie a vyhodnocovanie fyzikálnych veličín v reálnom čase
 • Komplexný náhľad na priebeh a vývoj spotrieb všetkých preddefinovaných meraných veličín a stavov
 • Zber, prenos, spracovanie a archivácia nameraných údajov o priebehoch spotreby
 • Vyhodnocovanie meraných veličín a procesov na základe zadaných kritérií
 • Identifikácia anomálií pri spotrebe
 • Prevencia pred prekročením rezervovanej kapacity
 • Identifikácia neefektívneho prevádzkovania zariadení
 • Automatická alebo manuálna regulácia procesov
 • Efektívnejšie energetické riadenie
 • Tvorba predikcií pre obchodovanie na trhu s energiami

Merací systém pre distribučné sústavy

Modul pre meranie a vyhodnocovanie distribučných sústav je v súlade so zákonmi a vyhláškami platnými pre inteligentné meracie systémy v elektroenergetike. Systém používa meradlá s možnosťou diaľkového odpočtu, ktoré sú pripojené k prenosovej sieti (LAN, WAN). Takýmto spôsobom je umožnené meranie a prenos údajov v súlade s predpisovanými štandardmi.

Výhody

 • Spracovanie dát podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z.z.
 • Automatizované odosielane údajov oprávneným prijímateľom (OKTE, SEPS, RDS, URSO)
 • Diaľkový odpočet spotreby meraných elektrických a neelektrických veličín
 • Poskytovanie údajov pre fakturáciu
 • Prehľadné spracovanie a vizualizácia údajov vrátane analýz a automatických reportov

Merací systém pre distribučné sústavy

Modul pre meranie a vyhodnocovanie distribučných sústav je v súlade so zákonmi a vyhláškami platnými pre inteligentné meracie systémy v elektroenergetike. Systém používa meradlá s možnosťou diaľkového odpočtu, ktoré sú pripojené k prenosovej sieti (LAN, WAN). Takýmto spôsobom je umožnené meranie a prenos údajov v súlade s predpisovanými štandardmi.

Výhody

 • Spracovanie dát podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z.z.
 • Automatizované odosielane údajov oprávneným prijímateľom (OKTE, SEPS, RDS, URSO)
 • Diaľkový odpočet spotreby meraných elektrických a neelektrických veličín
 • Poskytovanie údajov pre fakturáciu
 • Prehľadné spracovanie a vizualizácia údajov vrátane analýz a automatických reportov

Manažment zdrojov energie

Modul Manažmentu zdrojov energie umožňuje vzdialené získavanie hodnôt uložených v registri elektromerov pomocou komunikačného rozhrania RS/485. Jeho použitie zaručuje, že sa splnia povinnosti výrobcu elektrickej energie vyplývajúce z príslušných predpisov, najmä zákona č. 309/2009 a zákona č. 251/2012 Z.z., vyhlášky MH SR č. 358/2013 a č. 168/2015 a iných príslušných predpisov.

Modul umožňuje automatizované nahlasovanie nameraných a vypočítaných hodnôt oprávneným príjemcom v stanovenom formáte a termíne. Funkčnosť systému a kompletnosť nahlasovania sa zároveň môžu nepretržite monitorovať Dohľadovým centrom.

Výhody

 • Garantované zadávanie údajov (FVE, MVE, bioplynové stanice)
 • Diaľkový odpočet hodnôt uložených v registroch elektromerov prostredníctvom komunikačného rozhrania RS 485
 • Splnenie povinností vyplývajúcich výrobcovi elektrickej energie z príslušných predpisov
 • Automatizované nahlasovanie nameraných a vypočítaných hodnôt oprávneným prijímateľom
 • Nepretržitý monitoring nahlasovania údajov
 • Prehľadné spracovanie a vizualizácia údajov vrátane analýz a automatických reportov
 • Denné monitorovanie prevádzky zariadenia a okamžité zistenie odchýlky od normálneho prevádzkového stavu

Manažment zdrojov energie

Modul Manažmentu zdrojov energie umožňuje vzdialené získavanie hodnôt uložených v registri elektromerov pomocou komunikačného rozhrania RS/485. Jeho použitie zaručuje, že sa splnia povinnosti výrobcu elektrickej energie vyplývajúce z príslušných predpisov, najmä zákona č. 309/2009 a zákona č. 251/2012 Z.z., vyhlášky MH SR č. 358/2013 a č. 168/2015 a iných príslušných predpisov.

Modul umožňuje automatizované nahlasovanie nameraných a vypočítaných hodnôt oprávneným príjemcom v stanovenom formáte a termíne. Funkčnosť systému a kompletnosť nahlasovania sa zároveň môžu nepretržite monitorovať Dohľadovým centrom.

Výhody

 • Garantované zadávanie údajov (FVE, MVE, bioplynové stanice)
 • Diaľkový odpočet hodnôt uložených v registroch elektromerov prostredníctvom komunikačného rozhrania RS 485
 • Splnenie povinností vyplývajúcich výrobcovi elektrickej energie z príslušných predpisov
 • Automatizované nahlasovanie nameraných a vypočítaných hodnôt oprávneným prijímateľom
 • Nepretržitý monitoring nahlasovania údajov
 • Prehľadné spracovanie a vizualizácia údajov vrátane analýz a automatických reportov
 • Denné monitorovanie prevádzky zariadenia a okamžité zistenie odchýlky od normálneho prevádzkového stavu

Energetický manažment pre železničnú dopravu

Náš modul pre Energetický manažment železničnej dopravy zabezpečuje zber, prenos, spracovanie a archiváciu údajov o spotrebe trakčnej elektrickej energie hnacích koľajových vozidiel (HKV) a predikuje ich vývoj.

Používa viacsystémový trakčný elektrometer HEMR V1 na meranie elektrických veličín ako napätia a prúdu v štyroch kvadrantoch. Tento modul tvorí súčasť nášho Inteligentného meracieho systému (IMS), ktorý sa špeciálne zameriava na meranie trakčnej elektrickej energie v železničnej doprave.

Výhody

 • Kontinuálne meranie, sledovanie a vyhodnocovanie spotreby trakčnej elektrickej energie v reálnom čase
 • Zber, prenos, spracovanie a archivácia nameraných údajov o priebehoch spotreby trakčnej elektrickej energie HKV
 • Meranie a optimalizácia nákladov vznikajúcich pri spotrebe trakčnej elektrickej energie
 • Komplexný náhľad na priebeh a vývoj spotreby trakčnej elektrickej energie
 • Predikcia vývoja spotreby trakčnej elektrickej energie
 • Optimalizácia nákladov na prevádzku — zníženie spotreby trakčnej elektrickej energie
 • Optimalizácia nákladov na údržbu — predĺženie životnosti

Energetický manažment pre železničnú dopravu

Náš modul pre Energetický manažment železničnej dopravy zabezpečuje zber, prenos, spracovanie a archiváciu údajov o spotrebe trakčnej elektrickej energie hnacích koľajových vozidiel (HKV) a predikuje ich vývoj.

Používa viacsystémový trakčný elektrometer HEMR V1 na meranie elektrických veličín ako napätia a prúdu v štyroch kvadrantoch. Tento modul tvorí súčasť nášho Inteligentného meracieho systému (IMS), ktorý sa špeciálne zameriava na meranie trakčnej elektrickej energie v železničnej doprave.

Výhody

 • Kontinuálne meranie, sledovanie a vyhodnocovanie spotreby trakčnej elektrickej energie v reálnom čase
 • Zber, prenos, spracovanie a archivácia nameraných údajov o priebehoch spotreby trakčnej elektrickej energie HKV
 • Meranie a optimalizácia nákladov vznikajúcich pri spotrebe trakčnej elektrickej energie
 • Komplexný náhľad na priebeh a vývoj spotreby trakčnej elektrickej energie
 • Predikcia vývoja spotreby trakčnej elektrickej energie
 • Optimalizácia nákladov na prevádzku — zníženie spotreby trakčnej elektrickej energie
 • Optimalizácia nákladov na údržbu — predĺženie životnosti