AUDIT ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI

Energetický audit je dôkladné posúdenie energetickej spotreby spoločnosti vrátane jej budov, procesov a využitia dopravy. Jeho cieľom je identifikovať nákladovo efektívne spôsoby úspory energie. Audity môžu identifikovať často celkom jednoduché spôsoby, ako môžu spoločnosti ušetriť energiu a peniaze, ako je napríklad správna izolácia potrubí v továrni.

Legislatívny rámec

Energetické audity sa podľa zákona NRSR č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov týkajú nielen priemyselného a poľnohospodárskeho sektora, ale aj veľkých podnikov definovaných podľa podmienok uvedených v predmetnom zákone. Postup pri výkone energetického auditu a obsah písomnej správy je daný Vyhláškou č. 179/2015 MH SR.

Veľký podnik a jeho povinnosti

Z definície kategórie mikropodnikov, malých a stredných podnikov vyplývajú nasledovné charakteristiky veľkého podniku, pričom stačí splniť aspoň jednu z nich: podnik, ktorý zamestnáva 250 osôb a viac, podnik, ktorého ročný obrat presahuje 50 mil. EUR alebo celková ročná súvaha podniku presahuje 43 mil. EUR, 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi.

Veľký podnik je povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu v zmysle Zákona č. 321/2014 aspoň raz za štyri roky alebo energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva alebo systému environmentálneho manažérstva.

Výsledkom energetického auditu je písomná správa, ktorá obsahuje zistenia týkajúce sa energetickej efektívnosti podniku a odporúčania na zlepšenie. Audit poskytuje neoceniteľné informácie o využívaní energie v podniku, ako aj nápady na zlepšenie energetických výkonov.

Certifikovaný energetický audit

Zabezpečte efektívne využitie energie vo vašej firme s certifikovaným energetickým auditom. Zistite, ako ušetriť náklady a prispieť k ochrane životného prostredia.

Podrobný energetický audit realizovaný našou spoločnosťou zahŕňa tieto kroky:

1, Prípravné aktivity na audit

Spoločné definovanie rozsahu, cieľov a kritérií auditu a zhromaždenie predbežných informácií o budove, zariadeniach alebo procesoch, ako sú napríklad údaje o spotrebe energie, špecifikácia zariadení a prevádzkové podrobnosti.

3, Zhromažďovanie a analýza údajov

Zhromažďovanie podrobných údajov o spotrebe energie, ako sú zmluvy o dodávke a distribúcii energie, faktúry za energie, údaje z meračov a údaje o výkone zariadení, a analýza údajov pre stanovenie referenčných hodnôt energetickej hospodárnosti a identifikovanie vzorov alebo trendov.

5, Analýza nákladov a výnosov

Posúdenie uskutočniteľnosti implementácie identifikovaných opatrení na úsporu energie odhadom nákladov, úspor a doby návratnosti vrátane identifikácie potenciálu využitia obnoviteľných zdrojov energie s cieľom zníženia energetickej náročnosti objektov na externé zdroje energie.

7, Realizácia opatrení

Aj po odovzdaní Auditu energetickej hospodárnosti Vám budeme k dispozícii na prípadne konzultácie. Rovnako Vám vieme asistovať v procese výberu dodávateľov jednotlivých opatrení ako kontrolovať kvalitu samotnej realizácie až do momentu odovzdania.

2, Obhliadka miesta výkonu auditu

Realizácia dôkladnej obhliadky budovy, zariadení, prípadne oboznámenie sa s procesmi monitorovania systémov spotrebúvajúcich energiu, ako je vykurovanie, chladenie, osvetlenie a výrobné zariadenia a identifikujeme oblasti, kde sa plytvá energiou alebo sa využíva neefektívne.

4, Identifikácia príležitostí na úsporu energie

Vyhodnotenie energetickej účinnosti rôznych systémov a procesov a identifikácia potenciálnych opatrení na úsporu energie, ako je napr. modernizácia zariadení, optimalizácia operácií alebo implementácia postupov energetického manažmentu.

6, Závery a odporúčania

Príprava komplexnej správy o energetickom audite, ktorá dokumentuje zistenia, závery a odporúčania na zlepšenie energetickej účinnosti a jej predloženie správu predložíme na pripomienkovanie a schválenie. Príprava a predloženie návrhov Návrhy opatrení smerujúcich k vyššej efektívnosti v energetickom hospodárstve organizácie, ktoré budú rozdelené na:

 1. bez-nákladové opatrenia,
 2. nízko-nákladové opatrenia,
 3. vysoko-nákladové opatrenia / opatrenia investičného charakteru,

Pri jednotlivých opatreniach bude zahrnuté prepočítanie potenciálnej úspory energie a peňažné toky (Cash Flow), zmeny v nákladoch na energiu a súčasťou výstupu budú výpočty jednoduchej a diskontovanej miery návratnosti jednotlivých opatrení. Z pohľadu environmentálneho hodnotenia budú súčasťou výstupu aj prepočty emisií pred a po zavedení navrhovaných opatrení do praxe.

Našim klientom ponúkame

Audit energetickej hospodárnosti je vykonávaný v súlade s ustanoveniami Zákona č. 321/2014 Z. z., Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanoveniami Vyhlášky č.179/2015 Z. z., Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o energetickom audite ako systematický proces hodnotenia spotreby energií, efektívnosti a výkonnosti zariadení a budov s cieľom identifikovať potenciálne príležitosti na:

 1. zníženie nákladov na energie,
 2. zlepšenej prevádzkovej efektívnosti,
 3. zlepšenie environmentálneho výkonu,
 4. zvýšenie konkurencieschopnosti.

Naša spoločnosť vypracováva Audit energetickej hospodárnosti v troch úrovniach komplexnosti:

 • predbežný
 • všeobecný
 • podrobný

 

Predpokladaná doba realizácie auditu energetickej hospodárnosti: 3 – 4 mesiace (od vystavenia objednávky)

Podrobný energetický audit realizovaný našou spoločnosťou zahŕňa tieto kroky:

1, Prípravné aktivity na audit

Spoločné definovanie rozsahu, cieľov a kritérií auditu a zhromaždenie predbežných informácií o budove, zariadeniach alebo procesoch, ako sú napríklad údaje o spotrebe energie, špecifikácia zariadení a prevádzkové podrobnosti.

2, Obhliadka miesta výkonu auditu

Realizácia dôkladnej obhliadky budovy, zariadení, prípadne oboznámenie sa s procesmi monitorovania systémov spotrebúvajúcich energiu, ako je vykurovanie, chladenie, osvetlenie a výrobné zariadenia a identifikujeme oblasti, kde sa plytvá energiou alebo sa využíva neefektívne.

3, Zhromažďovanie a analýza údajov

Zhromažďovanie podrobných údajov o spotrebe energie, ako sú zmluvy o dodávke a distribúcii energie, faktúry za energie, údaje z meračov a údaje o výkone zariadení, a analýza údajov pre stanovenie referenčných hodnôt energetickej hospodárnosti a identifikovanie vzorov alebo trendov.

4, Identifikácia príležitostí na úsporu energie

Vyhodnotenie energetickej účinnosti rôznych systémov a procesov a identifikácia potenciálnych opatrení na úsporu energie, ako je napr. modernizácia zariadení, optimalizácia operácií alebo implementácia postupov energetického manažmentu.

5, Analýza nákladov a výnosov

Posúdenie uskutočniteľnosti implementácie identifikovaných opatrení na úsporu energie odhadom nákladov, úspor a doby návratnosti vrátane identifikácie potenciálu využitia obnoviteľných zdrojov energie s cieľom zníženia energetickej náročnosti objektov na externé zdroje energie.

6, Závery a odporúčania

Príprava komplexnej správy o energetickom audite, ktorá dokumentuje zistenia, závery a odporúčania na zlepšenie energetickej účinnosti a jej predloženie správu predložíme na pripomienkovanie a schválenie. Príprava a predloženie návrhov Návrhy opatrení smerujúcich k vyššej efektívnosti v energetickom hospodárstve organizácie, ktoré budú rozdelené na:

 1. bez-nákladové opatrenia,
 2. nízko-nákladové opatrenia,
 3. vysoko-nákladové opatrenia / opatrenia investičného charakteru,

Pri jednotlivých opatreniach bude zahrnuté prepočítanie potenciálnej úspory energie a peňažné toky (Cash Flow), zmeny v nákladoch na energiu a súčasťou výstupu budú výpočty jednoduchej a diskontovanej miery návratnosti jednotlivých opatrení. Z pohľadu environmentálneho hodnotenia budú súčasťou výstupu aj prepočty emisií pred a po zavedení navrhovaných opatrení do praxe.

7, Realizácia opatrení

Aj po odovzdaní Auditu energetickej hospodárnosti Vám budeme k dispozícii na prípadne konzultácie. Rovnako Vám vieme asistovať v procese výberu dodávateľov jednotlivých opatrení ako kontrolovať kvalitu samotnej realizácie až do momentu odovzdania.

Našim klientom ponúkame

Audit energetickej hospodárnosti je vykonávaný v súlade s ustanoveniami Zákona č. 321/2014 Z. z., Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanoveniami Vyhlášky č.179/2015 Z. z., Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o energetickom audite ako systematický proces hodnotenia spotreby energií, efektívnosti a výkonnosti zariadení a budov s cieľom identifikovať potenciálne príležitosti na:

 1. zníženie nákladov na energie,
 2. zlepšenej prevádzkovej efektívnosti,
 3. zlepšenie environmentálneho výkonu,
 4. zvýšenie konkurencieschopnosti.

Naša spoločnosť vypracováva Audit energetickej hospodárnosti v troch úrovniach komplexnosti:

 • predbežný
 • všeobecný
 • podrobný

 

Predpokladaná doba realizácie auditu energetickej hospodárnosti: 3 – 4 mesiace (od vystavenia objednávky)