Projekt malej vodnej elektrárne MVE Tekov s inštalovaným výkonom 1950 kW, vybudovaný na rieke Hron medzi obcami Starý a Nový Tekov, je v prevádzke od roku 2013. Využíva hydroenergetický potenciál 4,6m (spád) tvorený dvoma vakovými poľami s celkovou dĺžkou hate 85 m. Hydroenergetický potenciál je spracovávaný dvomi kaplanovými turbínami pitového typu.

V rámci bezpečnosti a vplyvu prevádzky vodnej nádrže na vývoj podzemných vôd je monitorovaných a meraných 18 podzemných sond. Monitorovanie je vykonávané fyzickou obhliadkou a meraním hladín podzemných vôd raz týždenne, za stavu normálnych hydrologických podmienok.

Prevádzkovateľ, MVE Tekov, s.r.o., spolu so spoločnosťou Sense IoT, s.r.o., využili dlhodobé skúsenosti z prevádzky a odbornosť tímu profesionálov v oblasti hydrológie na zber dát, aby vybrali optimálne umiestnenie automatického monitoringu SenseWater. Pri návrhu rozmiestnenia monitoringu SenseWater boli zohľadnené historické povodňové situácie, topológia terénu a bezpečnosť okolitých obcí a pozemkov v okolí vodnej nádrže.

S dôrazom na riziko ohrozenia bola, po dôsledných odborných diskusiách, vybraná pravá strana vodného toku pod haťou, ktorá bola už pred výstavbou elektrárne označovaná ako záplavová oblasť. Do sond pravého brehu toku rieky Hron boli strategicky umiestnené štyri zariadenia SenseWater.

V rámci 1. fázy projektu pomocou zariadení SenseWater sú automaticky zbierané  dáta o vývoji podzemných pôd s vysokou presnosťou a v 15 minútových intervaloch. Dáta o stave hladín a teplôt podzemných vôd sú automaticky ukladané do platformy sense.io, kde sú spracované v prehľadnej grafickej podobe.

V 2. fáze projektu, s využitím širokých odborných znalostí problematiky, naplánovali partneri ďalšiu etapu rozvoja technológie, ktorej cieľom bude implementácia umelej inteligencie na systém včasného varovania zmeny rýchlosti a smeru prúdenia podzemných vôd. Vďaka tomu prevádzkovateľ MVE Tekov bude schopný včas reagovať na hroziace nebezpečenstvo a urýchlene upozorniť orgány štátnej správy a obyvateľstvo, aby sa predišlo možnému ohrozeniu života, zdravia a škôd na majetku.